บทบาทโรงกลึงกับอุตสาหกรรม

QC&QA
17 กันยายน 2019

โรงกลึง : กับการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงเผื่อเผชิญ กับก้าวหน้าในอนาคต

ทิศทางการเติบโตของธุรกิจโรงกลึงนั้น ขึ้นอยู่กับการขับเคลื่อนของภาคการลงทุนและเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นสำคัญ
เนื่องจากโรงกลึงนับเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมต้นน้ำ ที่สนับสนุนการผลิตนอกเหนือจากอุตสาหกรรมหล่อโลหะ
อุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนทางกลและทางไฟฟ้า เป็นต้น ที่เป็นส่วนสำคัญในการประกอบกิจการเกือบทุกประเภท
ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือแม้แต่ภาคบริการต่างๆ และยังเชื่อมโยงกับสาขาการผลิตอื่นอีกมากมายผ่านอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
เนื่องจากสินค้าที่ผลิตได้จากเครื่องจักรกลมักเป็นส่วนประกอบหรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่นำ ไปใช้ในการผลิตสินค้าสำ เร็จรูปในอุตสาหกรรม
กลางและปลายน้ำ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลักของประเทศในกลุ่ม First S-Curve1
ที่ภาครัฐหวังที่จะยกระดับ เพื่อต่อยอดการเติบโตทั้ง 5 อุตสาหกรรม

อันประกอบด้วย
1) ยานยนต์แห่งอนาคต
2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3) ท่องเที่ยวระดับคุณภาพ
4) เกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ
5) อาหารแห่งอนาคต นอกจากนี้
เพื่อยกระดับให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและก้าวผงาดได้อีกครั้ง ภาครัฐยังกำหนด New S-Curve อีก 5 อุตสาหกรรมซึ่งประกอบไปด้วย
1) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
2) อุตสาหกรรม
การขนส่งและการบิน
3) อุตสาหกรรมชีวภาพ พลังงาน และเคมีชีวภาพ
4) อุตสาหกรรมดิจิทัล
5) อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ
ทำ ให้อุตสาหกรรมการผลิตของไทยต่างต้องเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคอนาคตข้างหน้า ดังนั้น ผู้ประกอบการโรงกลึงจึงจะต้องเตรียมตัวรับมือกับการปรับเปลี่ยน
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตขนานใหญ่ในอนาคต เพื่อร่วมเป็นกลไกสำ คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนับจากนี้ด้วยกลุ่ม New S-Curve
1) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม มีแนวโน้มว่าจะเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ
2) การขนส่งและการบิน ด้วยความที่อุตสาหกรรมการบินพาณิชย์เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำ ให้สายการบินจึงต้องแข่งขันกันในการเพิ่มฝูงบินให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า
ส่งผลให้ธุรกิจในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมการบินมีแนวโน้มเติบโตตามไปด้วย โดยเฉพาะการซ่อมบำรุง
3)อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระดับประเทศและโลก กระแสรักษ์โลก
รวมถึงการมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
4) อุตสาหกรรมดิจิทัล นับเป็นมาตรฐานใหม่ในการดำ รงชีพนับจากนี้ และคาดว่าจะเป็นที่ต้องการสูงมากขึ้นตามลำดับ
5) การแพทย์และสุขภาพ มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเพิ่มการลงทุนในการผลิตยา อุปกรณ์การแพทย์ และระบบการรักษาพยาบาลระยะไกล เพราะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทั่วเอเชีย
ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *